AVG

 AVG – Privacyverklaring Berne-opfang It Boefke
Dit privacyreglement is opgesteld ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van ouders en hun kinderen, die gebruik maken van de kinderopvang van Berne-opfang  It Boefke, door correct om te gaan met persoonsgegevens. Dit geldt ook voor iedereen die werkzaam is bij Berne-opfang It Boefke. Wij werken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Berne-opfang It Boefke, gevestigd aan (9271 CX) Eksterstrjitte 25 te De Westereen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hechten veel waarde aan de privacy van ouders en hun kinderen en van onze medewerkers. Hieronder lees u hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

1a. Persoonsgegevens die wij verwerken
Berne-opfang It Boefke verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het doel van deze persoonsregistratie is een efficiënte en effectieve dienstverlening mogelijk maken. Hiertoe is het noodzakelijk een aantal persoonlijke gegevens betreffende ouders en hun kinderen en medewerkers te verzamelen en bewaren.

Voor de persoonsregistratie wordt gebruik gemaakt van personalia, financiële gegevens en kindgegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Burgerservicenummer (BSN)
– Bankrekeningnummer (IBAN)
– Gezinssamenstelling

1b. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Berne-opfang It Boefke verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw kind(eren):
– gezondheid- kindgegevens/ontwikkelingsgegevens

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ad. 1a Van ieder kind dat gebruik maakt van de opvang via Berne-opfang It Boefke worden een aantal algemene gegevens, zoals ouders hebben ingevuld op het aanmeldingsformulier, ingevoerd in de computer. Van elke gerealiseerde opvangplaats wordt een kinderopvangovereenkomst opgemaakt waarin NAW gegevens en de plaatsingsgegevens worden opgenomen.
Van medewerkers worden gegevens opgevraagd die nodig zijn ter identificatie.

Berne-opfang It Boefke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betalingen;
– Verzenden van onze nieuwsbrief;
– Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en voor calamiteiten;

Personalia en financiële gegevens worden opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor de eigenaren van Berne-opfang It Boefke en de medewerkers van Harrier kinderopvang.

Ad. 1b Ten behoeve van de opvang van kinderen worden formulieren, verslagen en andere stukken gebruikt waaronder het kind-volg-systeem, te weten: Pravoo.
Berne-opfang It Boefke verwerkt deze kindgegevens voor de volgende doelen:
– Optimaliseren van de opvang;
– Bijhouden van gemaakte afspraken en/of gebeurtenissen;
– In kaart brengen van het ontwikkelingsverloop en signaleren van opmerkelijke ontwikkelingsaspecten;
– Overdragen van gegevens aan de basisschool.

Gegevens zijn toegankelijk voor pedagogisch medewerkers van Berne opfang It Boefke, de pedagoog en adviseurs van Harrier kinderopvang en worden opgeborgen op een plek die alleen toegankelijk is voor de eigenaren van Berne-opfang It Boefke. Ouders kunnen de systemen van hun eigen kind, op aanvraag, inzien.

3. Geautomatiseerde besluitvorming
Berne-opfang It Boefke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Berne- opfang It Boefke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en houdt daarbij de wettelijke gestelde bewaartermijnen in acht.

5.Delen van persoonsgegevens met derden
Berne-opfang It Boefke deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Berne-opfang It Boefke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Berne-opfang It Boefke jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Harrier Kinderopvang voert, in opdracht van Berne-opfang It Boefke, de administratie rondom de kinderopvangcontracten uit. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een ICT-applicatie voor de planning en administratie en het ouderportaal kind planner. Met deze partijen is door Harrier accountancy – bedrijfsadvies een verwerkingsovereenkomst afgesloten waarin veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en de verwerking is vastgelegd.

6.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Berne-opfang It Boefke gebruikt alleen technische en functionele cookies; analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft uw het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van uw hebben in een computerbestand naar derde , door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: berne-opfangitboefke@outlook.com We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Berne-opfang It Boefke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via berne-opfangitboefke@outlook.com

9.Klachten
In ons klachtenreglement is vastgelegd op welke wijze en door wie de klachtenbehandeling intern en extern wordt verzorgd. Deze is te vinden op onze website bij Praktische informatie of op te vragen bij Tineke Spoelstra van Berne-opfang It Boefke.

Klachten over persoonsgegevens kun je ook indienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ  Den Haag / tel. 0900-2001201 / of via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

10. Slotbepalingen
– Berne-opfang It Boefke is bevoegd dit reglement in te trekken of te wijzigen
– Dit privacyreglement is goedgekeurd door Harrier accountancy – bedrijfsadvies